Informace pro zákazníky

Obchodní podmínky internetového obchodu

 

Obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje - při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (změny v množství zboží, výši ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy (potvrzené objednávky) kupujícímu fakturu. V případě objednání zboží na předfakturu bere kupující na vědomí, že pokud není předfaktura kupujícím zaplacena do 1 měsíce od vystavení, prodávající ji zruší a současně zruší i objednávku s touto platební podmínkou.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Odstoupení od kupní smlouvy - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - viz. kontakty.

Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu:

Zašlete odstoupení od kupní smlouvy poštou na naši kamennou adresu nebo elektronicky na naši e-mailovou adresu - viz. kontakty. Nezapomeňte uvést: Vaše jméno, kontaktní údaje, číslo faktury/objednávky, číslo vašeho účtu pro vrácení peněz.

Po oznámení o odstoupení doručte zboží na naši adresu (viz. kontakty). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Způsob doručení je na vás (přepravní služba, vlastní doprava apod.), protože náklady spojené s doručením zboží na naši adresu hradíte vy. Mějte prosím na paměti, že:

1. zboží je pro přepravu nutné pečlivě zabalit (v případě zaslání poškozeného zboží Vám nevrátíme plnou cenu; pokud Vám zboží přišlo již poškozeno, využijte možnost reklamace),
2. zásilky neposílejte na dobírku (peníze Vám vrátíme bankovním převodem),
3. zboží k nám musí být doručeno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.

Ve lhůtě 10 dnů od přijetí zboží toto vrácené zboží přezkoumáme, zda není poškozeno či opotřebeno. Pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody od kupujícího. Nárok na úhradu vzniklé škody (zejména náklady na dopravu) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud bude vše v pořádku, peníze za zboží vám vrátíme nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání, a to bezhotovostně na Váš účet. Peníze za přepravné bohužel nevracíme. Přepravní firmou totiž již byla provedena služba - doručení balíku na Vaši adresu, za kterou musíme zaplatit. 

Zasílání objednaného zboží

Zboží, které je označeno jako skladem, odesíláme do 1-2 pracovních dnů. Může se stát, že zboží označené jako skladem již bylo někým jiným objednáno a tato změna nebyla zatím zobrazena v internetovém obchodě. U objednaného zboží, které už není skladem, kontaktuje obchod zákazníka, aby bylo dosaženo dohody.

U nadměrných balíků bude cena dopravy upřesněna se zákazníkem.  

Maximální obvod zásilky je 300 cm - počítá se 1x nejdelší strana + 2x šířka + 2x výška. Nejdelší strana může mít maximálně 175 cm. V rámci České Republiky a na Slovensko je maximální váha 31,5 kg.

U balíků zasílaných do jiných zemí než ČR bude poštovné dohodnuto se zákazníkem individuálně, stejně jako poštovné pro nadměrný balík.

Při zasílání zboží můžou naši zákazníci zvolit mezi těmito typy zaslání a platby za zboží (doprava, způsob platby, cena dopravy):
OSOBNÍ ODBĚR - platba předem na fakturu (banka), hotově nebo platební kartou - cena 0,- Kč
DPD Private balík - platba předem na fakturu (banka) - cena 160,- Kč
DPD Private balík - platba dobírkou (hotově) - cena 195,- Kč
 
U balíků zasílaných na soukromou adresu službou DPD je příjemce balíku vždy kontaktován přepravcem s určením přesného termínu doručení.

V případě nezastižení službou DPD bude druhý den zopakován pokus o doručení (není zpoplatněn).

Zásilkovna - platba předem na fakturu (banka) - cena 85,- Kč
Zásilkovna - platba dobírkou (hotově) - cena 120,- Kč

Objednávky v hodnotě vyšší než 2.000,- Kč jsou rozesílány zdarma. Je třeba jen zvolit požadovaný způsob dopravy.

Výjimkou jsou objednávky z jiných zemí než ČR. Tam můžeme zboží zaslat např. přes Zásilkovnu, stačí jenom napsat adresu výdejního místa, např. do poznámky.

Prodávající podle kupní smlouvy (potvrzené objednávky) je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za doručení a uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci (přímo řidiči). Pokud není obal porušen a balík "hrká", otevřete jej ihned, ještě před řidičem, před podepsáním potvrzení o přijetí zásilky.  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte prosím přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

Záruka, reklamace

Ke každému zboží zakoupenému v prodejně nebo přes internetový obchod je přiložena faktura nebo paragon. K vyřešení reklamace není pro kupujícího bezpodmínečně nutné doložit tento doklad, pokud však vzniknou pochybnosti o původu reklamovaného zboží, bude prodávající požadovat doložení dokladu o jeho nákupu.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem výdejního dokladu nebo zaplacením kupní ceny při nákupu za hotové v prodejně. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá zákazník od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (druh, množství apod.) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný doklad, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin) kontaktovat prodávajícího elektronickou poštou a vyžádat si vyřešení. Pokud tak neučiní, nemusí být případná pozdější reklamace uznána.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou (potvrzenou objednávkou), zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu, podle požadavku kupujícího, buď věc vyměnil nebo ji opravil; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

ZÁRUKA

V případě, že se v průběhu záruční doby (2 roky od nákupu) vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

V případě výměny zboží v záruční době se záruční doba na toto zboží neprodlužuje.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:
- poškozením zboží při přepravě (je nutné řešit s přepravcem)
- mechanickým poškozením
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním

POSTUP REKLAMACE

Pokud není poškození zboží zjevně způsobeno přepravcem (není porušen, poškozen či jinak narušen obal), je nutné k posouzení reklamace zboží doručit na naši adresu (viz kontakty). Kupující může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem (viz. kontakty). Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), kopii faktury, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě zpět k prodávajícímu, nemusí být reklamace uznána.

Po doručení zboží na naši adresu posoudíme závady reklamovaného zboží.

V případě oprávněné reklamace se vámi dohodneme na dalším postupu, tj. vrácení peněz za zboží, výměna, oprava, sleva atd. Nezbytně nutné náklady, které byly spojeny s doručením zboží na naši adresu k uplatnění reklamace, vám uhradíme. V případě neuznané reklamace hradí veškeré náklady spojené s transportem zboží zákazník.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
V případě neuznané reklamace je kupující povinen bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto oznámení sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno nebo se dohodnout na likvidaci tohoto zboží. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

 V případě neoprávněné reklamace může prodávající účtovat kupujícímu práci nutnou ke zjištění skutečného stavu zboží (testování, zkoušky apod.) v sazbě 200,- Kč za každou i započatou hodinu práce. 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (jméno a příjmení, adresa bydliště nebo adresa doručení, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty a telefonní číslo), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující je tímto poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Žádná položka